ვით, ვითა

ვით, ვითა
თანდებული
;
1.
იხმარება მიცემით ან სახელობით ბრუნვასთან
— послелог с дат. или именит. падежом;
კლდესავით მაგარი
— крепкий как скала;

2. союз как, подобно;
ვეფხვივით
— подобно тигру.

Login Form

карта Грузии


наши новости:
    грузинский словарь 2013